กองการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวประภาภรณ์ พิรักษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุนิตย์ตรา ภู่ละกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญารัตน์ ภูศรีฤทธิ์
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน