กองคลัง

นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกนกทัต ธนาวุฒิพรกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวดวงกมล เทียมศิลปชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุดใจ คงหมืนไวย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พรรณ สร้อยทองหลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวอภิสรา ร่มเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนภัสกรณ์ งามมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนิวัฒน์ พ่วงชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง-
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน