สำนักปลัดเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลจักราช
นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน
รองปลัดเทศบาลตำบลจักราช

นางมนัสนันท์ แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวนิตยา สิงหกุมพล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอุทัย ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางรวีวรรณ ฉิมพลี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นายวรเชษฐ์ นะราศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  นางสาวสมฤทัย สายโน
นิติกรปฏิบัติการ
 
นายนพดล โชติพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  -ว่าง -
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
 
นางสาวธัญญรัตน์ พลอยกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  ส.อ.ธนัยณัฐ เทวิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาววราภรณ์ แผลงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  -ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
 

นายสมพร มาหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์

นายสำเริง จำพิมาย
พนักงานดับเพลิง

นางชำนาญ ภู่ละกอ
แม่บ้าน

นายเกียรติวัฒน์ หมั่นคง
พนักงานดับเพลิง

นายสมโภช จงกลาง
พนักงานดับเพลิง

นายพิเชษฐ์ ถิ่นทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพงษ์ ทับทิมกลาง
พนักงานขับรถยนต์

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน