วันที่ 11 มีนาคม 2563 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล นางชาลินี เรียนไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายธีรวุฒิ อยู่หลง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  โรงพยาบาลจักราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่าน ที่ร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน  ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology