วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่3/2563

เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2 โครงการ

1.โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเทศบาลตำบลจักราช

2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 16-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology