วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 3/2563

-เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) จำนวน 2 โครงการ

1.โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน เทศบาลตำบลจักราชปี 2563

2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology