วันที่ 21 กันยายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 5/2563

การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 9 โครงการ

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กและฟันเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช

2.โครงการ จรส. ร่วมใจ ห่างไกลโรคติดต่อ

3. โครงการไข้เลือดออกสิ้นฤทธิ์ โรงเรียนร่วมพิชิตลูกน้ำยุง

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

5. ส่งเสริมการป้องกันความเจ็บป้องกันความเจ็บป่วยและลดพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

7. โครงการประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

8.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

9. โครงการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทสบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 22-09-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology