ดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ">
 - แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
 - การจดทะเบียนพาณิชย์
 - 45
 - ประกาศใช้แผนสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
 - สมรรถนะหลัก
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology