ดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology