ดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2561
 - หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
 - หมายเหตุ2 งบทรัพย์สิน
 - หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 - หมายเหตุ 4 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 - หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม
 - หมายเหตุ 6 รายได้ค้างรับจากรัฐบาล
 - หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี
 - หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
 - หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 - หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561
 - หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560
 - หมายเหตุ 11
 - หมายเหตุ 12
 - รายงานรายจ่ายประจำปี 2561 ตามแผนงาน
 - รายงานรายจ่ายประจำปี 2561 ตามแผนงานรวม
 - งบแสดงผลการดำเนินงาน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology