ดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบฟอร์มคำร้องเรื่อง
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตปิดป้ายโฆษณา
 - แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตปิดป้าย
 - แบบฟอร์มแผนที่ตามคำร้องขออนุญาตปิดป้ายโฆษณา
 - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 - แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 - แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอรับใบอนุญาาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 - คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - กองช่างเทศบาลตำบลจักราช หลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
 - รายงานการตรวจสถานที่ที่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 - บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ริ้อถอนอาคาร
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 - แบบฟอร์มแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
 - แบบฟอร์มแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 - แบบฟอร์มแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology