กองคลัง

นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี
                       ผู้อำนวยการกองคลัง                           ช่องทางการติดต่อ : 0874439852

นางกนกทัต ธนาวุฒิพรกุล
                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                      ช่องทางการติดต่อ : 0979654415

นางสาวดวงกมล เทียมศิลปชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุดใจ คงหมืนไวย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พรรณ สร้อยทองหลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอภิสรา ร่มเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวนภัสกรณ์ งามมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนิวัฒน์ พ่วงชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุธิดา งิ้วใหญ่
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง-
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน