ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจักราช

-ว่าง-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

นางสุรีรัตน์ เสาร์แก้ว
ครู คศ. 2
นางสาวพัชรีภร พจน์ปริญญาพร
ครู คศ. 2

นางจินตนา พูนศรี
ผู้ช่วยยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา ร่มเริง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกษมาวดี แก้วลุน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชราพร ทับทิมกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริยา บัวชัยเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก

นายเอกราช คนใหญ่
ภารโรง

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน