สมาชิกสภา

นางสุวรรณรัตน์ วรรตนิกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลจักราช 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0973434442

นายสมพร อู่พิมาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจักราช 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0819997746

นายสำรวม ประพายพิษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0850274376
นายเชิด แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0884778870

นางทองภัสวัลย์ ศานติกรนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0986542508
นางสุกัญญา ปนัดดากนก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0817899723
นางเครือวัน หงษ์แปลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0927434327
นายพรพงศ์ เจริญสันธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0891990777
นายพนม พืชทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 1 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0611059015
นายภาณุภัท หวังอ้อมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0898455702

นางสุญาณี พลอยหมื่นไวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0834568138

นางกาหลง ทะมังกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช เขต 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0862547842

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน