โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจักราช ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การจัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญ และรำลึกถึงวันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" ในการนี้ เทศบาลตำบลจักราช จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ และฟังบรรยายธรรมเทศนา

โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน 2566)

...