โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช

-ว่าง-  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปัทมา มะลิวัลย์
ครู คศ. 2
นางสาววาสนา พิมพ์พล
ครู คศ. 2
นางสาวมาลีรัตน์ ทวีโชค
ครู คศ. 2

นางนัยนา มาศิริ
ครู คศ. 2
นางสาวธันยกานต์ ประกอบผล
ครู คศ. 2
นายเสริมวุฒิ ศิริมาลาตัง
ครู คศ. 2

นางศิลาพร นามวงษา
ครู คศ. 2

นางสุวรรณา ถาสอสุด
ครู คศ. 1
นางสาวศรีมา เดินสันเทียะ
ครู คศ. 1
นางสาวขวัญชนก เจริญผล
ครู คศ. 1

นางสาวกนกอร สุขีวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน